HỖ TRỢ TƯ VẤN VAY VỐN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP

Khu Vực Miền Nam
Khu Vực Miền Bắc
Vay Thế Chấp Nhà HCM

Nghị định chính phủ ban hành quy chế cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về quy chế cho thuê tài chính theo nghị định của Chính Phủ ban hành.

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê với bên thuê tài chính. Bên cho thuê cam kết mua tài sản cho thuê theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê .

Công ty cho thuê tài chính thực hiện cho thuê đối với bên thuê tài chính là các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi là bên thuê) có nhu cầu thuê tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư phục vụ đời sống ở trong nước.

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê tài chính

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê tài chính

Đặc điểm của cho thuê tài chính

 • Bản chất: vừa mang tính chất của một hình thức cấp tín dụng, vừa mang tính chất của hợp đồng cho thuê tài sản.
 • Đối tượng: là phần vốn bỏ ra để trang trải chi phí đã đầu tư để mua tài sản thuê.
 • Thời hạn: trung hạn hoặc dài hạn.
 • Nghĩa vụ của bên thuê: tự bảo dưỡng sửa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê.
 • Quyền của bên thuê: quy định việc mua tài sản hoặc tiếp tục thuê sau khi kết thúc hợp đồng.

Phương thức cho thuê tài chính

 • Cho thuê thông thường.
 • Cho thuê hợp vốn.
 • Bán và cho thuê lại

Chủ thể

 • Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Công ty tài chính.
 • Quỹ tín dụng nhân dân.
 • Tổ chức tài chính vi mô.
 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều kiện cho thuê tài chính

Công ty cho thuê phải được thành lập và thực hiện hoạt động cho thuê theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Bên thuê phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật:

     + Đối với bên thuê là tổ chức và cá nhân Việt Nam: Tổ chức phải có năng lực pháp luật dân sự; cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, đại diện của hộ gia đình, đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

    + Đối với bên thuê là tổ chức và cá nhân nước ngoài: Tổ chức phải có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác. Căn cứ áp dụng pháp luật đối với tổ chức và cá nhân này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

 • Có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư phục vụ đời sống khả thi, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và sử dụng tài sản thuê để thực hiện dự án đó.
 • Có khả năng tài chính đảm bảo thanh toán tiền thuê trong thời hạn thuê đã cam kết.
 • Giao dịch cho thuê tài chính phải thỏa mãn điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng tiền sử dụng trong các giao dịch cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính thực hiện các giao dịch cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam. Trường hợp giao dịch cho thuê tài chính thực hiện bằng ngoại tệ, thì công ty cho thuê tài chính và bên thuê thực hiện theo các quy định của pháp luật về ngoại hối và hướng dẫn tại Thông tư này.

Giao dịch cho thuê tài chính thực hiện bằng ngoại tệ

Giao dịch cho thuê tài chính thực hiện bằng ngoại tệ là việc công ty cho thuê cho bên thuê thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê nhập khẩu theo hợp đồng cho thuê với bên thuê; bên thuê nhận nợ và thanh toán tiền thuê tài chính bằng ngoại tệ.

Ngoài các điều kiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Thông tư này, giao dịch cho thuê tài chính thực hiện bằng ngoại tệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đối với công ty cho thuê tài chính: Đã đăng ký hoạt động cho thuê bằng ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về ngoại hối.
 • Đối với bên thuê:

    + Sử dụng tài sản thuê để phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

    + Có nguồn thu bằng ngoại tệ hợp pháp hoặc được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối để thanh toán tiền thuê tài chính.

Tiền thuê tài chính và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính

Tiền thuê tài chính bao gồm:

 • Nợ gốc được xác định trên cơ sở giá mua các tài sản cho thuê và các chi phí hợp lý liên quan đến việc mua tài sản đó.
 • Nợ lãi được xác định trên cơ sở dư nợ gốc, lãi suất và thời hạn thuê tài chính.

Các chi phí khác liên quan đến hoạt động cho thuê mà bên thuê phải trả cho công ty cho thuê do công ty cho thuê tài chính và bên thuê thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Cho thuê tài chính vừa mang tính chất 1 hình thức cấp tín dụng, vừa mang tính chất hợp đồng cho thuê tài sản

Cho thuê tài chính vừa mang tính chất 1 hình thức cấp tín dụng, vừa mang tính chất hợp đồng cho thuê tài sản

Lãi suất cho thuê tài chính

Mức lãi suất cho thuê do công ty cho thuê tài chính thỏa thuận với bên thuê trong hợp đồng cho thuê.

Mức lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ gốc tiền thuê tài chính quá thời hạn trả nợ do công ty cho thuê thỏa thuận với bên thuê trong hợp đồng cho thuê, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho thuê tài chính áp dụng trong thời hạn cho thuê tài chính đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng cho thuê.

Thời hạn và kỳ hạn cho thuê tài chính

Thời hạn:

Thời hạn cho thuê tài chính là khoảng thời gian tính từ thời điểm bên thuê nhận nợ tiền thuê tài chính cho đến khi trả hết nợ tiền thuê đã được thỏa thuận ghi trong hợp đồng cho thuê. Thời điểm nhận nợ tiền thuê tài chính do công ty cho thuê thỏa thuận với bên thuê.

Công ty cho thuê tài chính và bên thuê căn cứ chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng thanh toán tiền thuê của bên thuê để thỏa thuận thời hạn cho thuê. Đối với tổ chức Việt Nam và nước ngoài, thời hạn cho thuê không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Kỳ hạn:

Kỳ hạn cho thuê tài chính là các khoảng thời gian trong thời hạn cho thuê tài chính đã được thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê, mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó bên thuê phải trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuê tài chính cho công ty cho thuê.

Công ty cho thuê tài chính và bên thuê thỏa thuận về việc trả nợ gốc và nợ lãi tiền thuê tài chính như sau:

 • Các kỳ hạn trả nợ gốc.
 • Các kỳ hạn trả nợ lãi cùng với kỳ hạn trả nợ gốc hoặc theo kỳ hạn riêng.

Hồ sơ cho thuê tài chính

Giấy đề nghị thuê tài chính của bên thuê, trong đó ghi cụ thể tên tài sản thuê kèm theo các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thuê tài chính.

Công ty cho thuê tài chính hướng dẫn các loại tài liệu mà bên thuê cần gửi cho công ty cho thuê tài chính phù hợp với quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê và đặc điểm hoạt động của công ty cho thuê.

Bên thuê phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi cho công ty cho thuê tài chính.

Hợp đồng cho thuê tài chính

Hợp đồng cho thuê tài chính là thỏa thuận giữa công ty cho thuê tài chính và bên thuê về việc cho thuê theo quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê, hướng dẫn của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Hợp đồng cho thuê tài chính phải được lập thành văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự và phải có các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ của công ty cho thuê tài chính và bên thuê; điều kiện cho thuê; tên, chủng loại và chất lượng của tài sản cho thuê; mục đích sử dụng tài sản thuê; tiền gốc và lãi suất thuê tài chính, các chi phí khác; thời điểm nhận nợ và thời hạn cho thuê; kỳ hạn và thời hạn trả nợ tiền thuê; quyền và nghĩa vụ của các bên, xử lý trường hợp hợp đồng cho thuê chấm dứt trước hạn. Các nội dung khác của hợp đồng cho thuê do công ty cho thuê tài chính và bên thuê thỏa thuận.

Hợp đồng tài chính bao gồm các nội dung sau:

 • Bên cho thuê và bên thuê.
 • Tài sản thuê tài chính, mục đích địa điểm sử dụng.
 • Bên cung ứng tài sản.
 • Phương thức mua sắm và cung ứng tài sản thuê.
 • Tổng số tiền đầu tư tài sản thuê, tiền thuê, trả trước.
 • Lãi suất thuê tài chính, lãi suất quá hạn.
 • Thời hạn thuê, kỳ hạn trả tiền thuê.
 • Thanh toán tiền thuê.
 • Tài sản đảm bảo cho khoản thuê.
 • Bảo hiểm tài sản thuê tài chính.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Điều khoản khác nếu có thỏa thuận.
Đánh giá của bạn!

TƯ VẤN VAY VUI LÒNG LIÊN HỆ:

KHU VỰC MIỀN NAM

Zalo 0909.201.604

KHU VỰC MIỀN BẮC

Zalo 0868.999.825

[]
1 Step 1
Đăng Ký Vay Online
Họ và tênyour full name
Số CMNDyour full name
Số điện thoạiyour full name
Nơi ở hiện tạiyour full name
Số tiền cần vayyour full name

Lưu ý: Đối với khách hàng ĐANG VAY ở Fecredit hoặc hồ sơ vay Bị Từ Chối ở Fecredit. Vui lòng đăng ký tại đây. ĐĂNG KÝ . Nếu chưa vay vui lòng ĐĂNG KÝ phía trên.

Previous
Next